sektori

JKSP „Topola“ je podeljeno na 3 sektora:
1.   Sektor opštih i komunalnih poslova (OKP)
2.   Sektor finansija i računovodstva
3.   Sektor tehničkih poslova čine

Odeljenje tretmana pitkih voda (TPV)
Odeljenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)
Odeljenje vodovoda i kanalizacije (ViK)
Odeljenje izgradnje i mehanizacije

SEKTOR OPŠTIH I KOMUNALNIH POSLOVA

Najbrojniji i najveći sektor JKSP „Topola“ i obavlja zajedničke, opšte poslove, kao i komunalne poslove, pa se može podeliti u dve celine:

OPŠTI POSLOVI:


1.    Organizacioni;
2.    Nabavke (javne i druge nabavke)
3.    Svi pravni poslovi (opšti i pojedinačni akti, ugovori, sudski postupci, obaveštenja i drugo)
4.    Radni odnosi
5.    Zaštita na radu
6.    Zaštita od požara
7.    Pisarnica, prijem, arhiviranje, raspodela i praćenje predmeta, kao i koordinacija između drugih sektora
8.    Informatički
9.    Magacin
10.    Javno informisanje i pružanje podataka od javnog značaja
11.    Organizacija parkiranja za Opštinsku manifestaciju „Oplenačka berba“ i pomoćni poslovi za ostale vašare u Topoli.


KOMUNALNI POSLOVI:


1.    Upravljanje komunalnim otpadom (kao i uklanjanje kabastog otpada) sa primarnom i sekundarnom selekcijom
2.    Upravljanje grobljima
3.    Pogrebne usluge
4.    Upravljanje pijacom
5.    Održavanje čistoće na površinama javne namene
6.    Održavanje javnih zelenih površina
7.    Koordinacija i administrativni poslovi vezani za održavanje puteva i ulica i javnog osvetljenja (rasvete)Sektor OKP konstantno proširuje i napređuje svoj rad koji je osnova poslovanja JKSP „Topola“ i od najvećeg je značaja za opštinu Topola. Pored zaposlenih na neodređeno vreme, sektor angažuje sezonski i po potrebi angažuje lica po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, kao i preko programa Nacionalne službe za zapošljavanje. U toku proleća i leta, sektor ima največu potrebu za obučenim i iskusnim rukovaocima ručnim, motornim trimerima, kosačicama i testerama za poslove košenja trave i orezivanja.
POSLOVANJE BEZ PAPIRA (PAPERLESS)

 
   
2017 godine Sektor OKP je započeo veliku akciju transformacije poslovanja kroz postepeno ukidanje štampe i papira. Svi predmeti biće formirani, raspodeljivani i rešavani kroz e-pisarnicu. Obzirom da JKSP „Topola“ obavlja mnogo delatnosti i poslova, te ima nekoliko hiljada poslovnih parnera, transformacija će biti izvršena postepeno i u više faza.

 1. Implementacija programa za finansije i računovodstvo
 2. Organizacija poslovne e-pošte
 3. Edukacija i obuka zaposlenih (u toku)
 4. Implementacija e-pisarnice i nabavka potrebne opreme (brzi skener, projektor, čitači kartica...)
 5. Masovno zaključivanje protokola o elektronskoj komunikaciji i korespodenciji
 6. Povećanje nivoa bezbednosti poslovnih podataka
 7. Poslovanje u claud režimu


Služba Naplate i prodaje posluje u okviru Finansijskog sektora JKSP „Topola“. Postojanje ove službe od esencijalnog je značaja za preduzeće. Naime, naplatom potraživanja od korisnika koja je ispod 85% ozbiljno se ugrožava, ne samo njegov razvoj u današnjem vremenu, već i sam opstanak u budućnosti.
Osnovna misija ove službe je naplata potraživanja zaostalih dugovanja od korisnika koji svoje obaveze po osnovu komunalnih usluga ne plaćaju na vreme. Izostankom plaćanja dugovanja je značajno ugrožena likvidnost i najčešći je uzrok nesolventnosti koja dovodi u veliku opasnost novčane tokove preduzeća.
Prema tome, uspešan rad ove službe poboljšava novčane tokove i obezbeđuje preduzeću nesmetan rad i razvoj u sadašnjem vremenu i kontinuiran rast i razvoj u budućnosti. Pored toga, stvara bazu koja preduzeću omogućava da se usesredi na svoju osnovnu delatnost.  

Pored direktne i indirektne komunikacije sa našim korisnicima u cilju naplate zaostalih potraživanja, delokrugu poslova i radnih zadataka ove službe pripadaju i sledeće aktivnosti:

RAZNOŠENJE RAČUNA YA KOMUNALNE USLUGE

Raznošenje računa za komunalne usluge u prethodnom mesecu se uglavnom završava zaključno sa 12. u tekućem mesecu;

OČITAVANJE MERNIH UREĐAJA (VODOMERA) 

Očitavanje vodomera u gradu započinje oko 15. u mesecu, dok se sa očitavanjem u prigradskim i seoskim naseljima započinje oko 20. u mesecu i traje do isteka meseca. Tokom zimskog perioda, u vremenskom intervalu od novembra jedne do marta naredne godine, vodomeri se ne očitavaju iz objektivnih i preventivnih razloga. U zimskom periodu obračun utrošene vode se zasniva na obračunu prosečne potrošnje vode koju je korisnik ostvario u jesenjem ili prolećnom periodu prethodne godine, ukoliko dogovorom nije drugačije predviđeno;

KONTROLA MERNIH UREĐAJA (VODOMERA) 

Kontrola se vrši radi: provere ispravnosti pojedinih vodomera, provere ispravnosti stanja kod samočitača i u slučajevima gde postoji sumnja na nelegalne priključke ili sprovedene nezakonite radnje od strane korisnika;

INTENZIVIRA SE KONTROLA KORIŠĆENJA KANALIZACIONE MREŽE

Kontrola se sprovodi kako u pogledu kvaniteta, tako i u pogledu kvaliteta, odnosno smanjenja broja nelegalnih priključaka i pojačana kontrola velikih korisnika;

KONTINUIRAN RAD NA SMANJIVANJU GUBITAKA NA VODOVODNOJ MREŽI

– Inicijativa za rekonstrukciju najstarijih delova vodovodne mreže, smanjivanje paušalnih pretplatnika kroz ugradnju novih vodomera i kontrola postojećih vodomera; Montaža novih vodomera i saniranje kvarova i curenja na ventilima i ostalim instalacijama;

ISKLUČIVANJE SA VODOVODNE MREŽE

Isključivanje sa vodovodne mreže korisnika se vrši zbog: neisplaćenih dugovanja za pružene komunalne usluge, radi zaštite celokupnog sistema vodosnadbevanja od korisnika koji neracionalno i nenamenski troše vodu, radi očuvanja ljudskog zdravlja i zaštite životne sredine ljudi;


ODRŽAVANJE INTENZITETA SARADNJE NA RELACIJI : ZAPOSLENI - KORISNICI

- Održavanje inteziteta saradnje na relaciji: zaposleni – korisnici – Saradnjom se stvaraju preduslovi za unapređenje rada na poboljšanju kvaliteta usluga i očuvanju zdrave životne sredine, itd.

Realizacijom navedenih aktivnosti i ostvarivanjem postavljenih ciljeva službe Naplate i prodaje značajno se povećava mogućnost zadržavanja postojećeg kvaliteta komunalnih usluga kao doprinos održivom razvoju i zaštiti zdravlja ljudi i očuvanja zdrave životne sredine u lokalnoj zajednici.

 
SLUŽBA FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA

Služba F&R obavlja poslove planiranja, evidentiranja i izveštavanja o svim finansijskim promenama, kao i poslove održavanja odnosa sa finansijskim i kreditnim organizacijama.
Pored rednovnih poslova knjigovodstvenih poslova i evidencija, služba obavlja i poslove pripreme, analize i realizacije većih poslova preduzeća.
U okviru službe obavljaju se i poslovi pojedinačnog fakturisanja, obračuna zarada zaposlenih, izrada propisanih statističkih i drugih izveštaja, praćenja dugovanja i potraživanja, platni promet i drugo.

RAZNOŠENJE RAČUNA ZA KOMUNALNE USLUGE

Raznošenje računa za komunalne usluge u prethodnom mesecu se uglavnom završava zaključno sa 12. u tekućem mesecu;

OČITAVANJE MERNIH UREĐAJA (VODOMERA) 

Očitavanje vodomera u gradu započinje oko 15. u mesecu, dok se sa očitavanjem u prigradskim i seoskim naseljima započinje oko 20. u mesecu i traje do isteka meseca. Tokom zimskog perioda, u vremenskom intervalu od novembra jedne do marta naredne godine, vodomeri se ne očitavaju iz objektivnih i preventivnih razloga. U zimskom periodu obračun utrošene vode se zasniva na obračunu prosečne potrošnje vode koju je korisnik ostvario u jesenjem ili prolećnom periodu prethodne godine, ukoliko dogovorom nije drugačije predviđeno;

KONTROLA MERNIH UREĐAJA (VODOMERA) 

Kontrola se vrši radi: provere ispravnosti pojedinih vodomera, provere ispravnosti stanja kod samočitača i u slučajevima gde postoji sumnja na nelegalne priključke ili sprovedene nezakonite radnje od strane korisnika;

INTENZIVIRA SE KONTROLA KORIŠĆENJA KANALIZACIONE MREŽE

Kontrola se sprovodi kako u pogledu kvaniteta, tako i u pogledu kvaliteta, odnosno smanjenja broja nelegalnih priključaka i pojačana kontrola velikih korisnika;

KONTINUIRAN RAD NA SMANJIVANJU GUBITAKA NA VODOVODNOJ MREŽI

– Inicijativa za rekonstrukciju najstarijih delova vodovodne mreže, smanjivanje paušalnih pretplatnika kroz ugradnju novih vodomera i kontrola postojećih vodomera; Montaža novih vodomera i saniranje kvarova i curenja na ventilima i ostalim instalacijama;

ISKLUČIVANJE SA VODOVODNE MREŽE

Isključivanje sa vodovodne mreže korisnika se vrši zbog: neisplaćenih dugovanja za pružene komunalne usluge, radi zaštite celokupnog sistema vodosnadbevanja od korisnika koji neracionalno i nenamenski troše vodu, radi očuvanja ljudskog zdravlja i zaštite životne sredine ljudi;


ODRŽAVANJE INTENZITETA SARADNJE NA RELACIJI : ZAPOSLENI - KORISNICI

- Održavanje inteziteta saradnje na relaciji: zaposleni – korisnici – Saradnjom se stvaraju preduslovi za unapređenje rada na poboljšanju kvaliteta usluga i očuvanju zdrave životne sredine, itd.

Realizacijom navedenih aktivnosti i ostvarivanjem postavljenih ciljeva službe Naplate i prodaje značajno se povećava mogućnost zadržavanja postojećeg kvaliteta komunalnih usluga kao doprinos održivom razvoju i zaštiti zdravlja ljudi i očuvanja zdrave životne sredine u lokalnoj zajednici.SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA

Odeljenje TPV

Sektor tretmana pitkih voda vrši zahvatanje i tehnološku preradu sirove vode do vode za piće. Poseduje i pogonsku laboratoriju za kontrolu kvaliteta pijaće vode. Izvorišta sirove vode iz kojih se snabdeva grad Topola i okolna seoska naselja su: Jarmenovačka reka, Milića Potok i Potočanje koji se nalaze u Jarmenovcima i izvorišta „Vrelo“ u Topoli i „Božurnja“ u Božurnji. Fabrika vode (PPPV) se nalazi u Jarmenovcima. Sektor preko sistema za nadzor i upravljanje “SCADA” prati distribuciju vode do gradskih rezervora pijaće vode koji se nalaze na Oplencu. Sektor je u protekle tri godine znatno unapređen i osavremenjen što omogućava stabilnije i kvalitetnije snabdevanje korisnika vodom za piće. Odeljenje PPPV se nalazi u selu Jarmenovci, na padinama Rudnika, na samom izvorištu reke Jasenice. Postrojenje je namenjeno preradi sirove izvorske vode u zdravu pijaću vodu.

Pomoćni sistem koga čine dva gradska izvorišta Vrelo i Božurnja. Izvorišta su rekonstruisana 2005 i 2007- godine zahvaljujući donaciji Češke vlade. Pomoćni sistemi se koriste se u trenucima nestašice vode, posebno u letnjim mesecima. Kapacitet izvorišta iznosi od 6-9 l/s.

Prikaz izmerenih količa vode

IZVOR Q  [l/s]
"Vrelo"  3.0 5.0
"Božurnja"  3.0 4.0
Ukupno 6.0 9.0

Izvorište "Vrelo" locirano je u severnoj zoni grada, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice, na koti od oko 223.0-225.0 mnm. Izvor je formiran na kontaktu vodopropusnih krečnjaka kredne starosti i vodonepropusnih neogenih sedimenata.

Kvalitet vode sa izvora "Vrelo" prati se duži niz godina, od kako je ovo izvorište priključeno na sistem za vodosnabdevanje Topole. Prema mikrobiološkim i fizičko-hemijskim karakteristikama, voda sa izvorišta "Vrelo" odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće

 

Izvorište "Božurnja" nalazi se istočno od Oplenca, odnosno jugoistočno od grada Topole, u blizini ulice Pilota Zorana Tomića (regionalni put Topola - Kragujevac), na udaljenosti 650 m od fabrike "Zavod Crvena Zastava - Livnica".

Kvalitet karstnih voda na izvoru "Božurnja" prati se duži niz godina, od kako je ovo izvorište priključeno na sistem vodosnabdevanja Topole.
Veoma je važno istaći da je kvalitet vode na izvoru "Božurnja" po fizičkim svojstvima, hemijskom i bakteriološkom sastavu vrlo postojan. Odnosno, karstne vode izvora "Božurnja" su dobrog i postojanog kvaliteta i u potpunosti odgovaraju uslovima voda za piće uz adekvatnu dezinfekciju.

 


 

Odeljenje PPOV

 

Postrojenje za preradu otpadnih voda (PPOV) “Kamenica” vrši prihvat i preradu otpadnih voda Topole.
U toku procesa prerade sve otpadne vode koje dolaze na postrojenje prolaze kroz nekoliko faza biološkog procesa, pre ispusta u recipijent.

Konstrukciono, postrojenje za preradu otpadnih voda čine:

 1. Crpne stanice u kojoj se sabiraju sve dolazne otpadne vode
 2. Sistema mehainckih rešetki koje uklanjaju mehanički otpad
 3. Aerosolnog peskolova u kojem se vrši uklanjanje peska
 4. Primarnog taložnika koji vrši taloženje grubih koloidnih čestica
 5. Bioaeracionog bazena u kojima se vrši prečišćavanje otpadnih voda aktivnim muljem
 6. Sekundarnog taložnika iz kojeg prečišćena voda sistemima kanala i bazena odlazi u recipijent

U finalnoj fazi prerade mulja u sastavu postrojenja nalazi se i stabilzacioni bazen, silos i polja za sušenje mulja. Tretman u bioaeracionim bazenima aktivnim muljem - jedna od najvažnijih faza u procesu prečišćavanja otpadnih voda. Svakodnevna kontrola kvaliteta vode pre ispuštanja u reku Kamenicu, kao i u svim fazama prihvata i tretmana otpadnih voda obavlja se u laboratoriji koja se nalazi u sklopu postrojenja. Laboratorijska provera kvaliete prečišćene vode u pogledu provere fizičko-hemijskih osobina doprinosi da se u reku toku godine sa postrojenja ispusti 314102 m3 precišćene vode.

 Uzorci otpadnih voda u svim fazama biološkog procesa.

 1. Uzorak sa ulaza u postrojenje
 2. Uzorak iz peskolova
 3. Uzorak iz primarnog taložnika
 4. Uzorak iz bioaeracionog bazena 1
 5. Uzorak iz bioaeracionog bazena 2
 6. Uzorak sa izlaza iz postrojenja

Kontinuirani monitoring u svim fazama prerade otpadnih voda, efikasna i konstruktivna saradnja svih javnih sektora , veliko zalaganje celokupne zajednice, požrtvovanost i posvećenost zaposlenih ideji zaštiti i očuvanju životne sredine, opštinu Topola ubraja u svega par opština na teritoriji cele Srbije koja sprovodi tretman otpadnih voda pre ispuštanja u prirodu.


ODELJENJE ViK

    Sektor ViK obavlja prvenstveno poslove održavanja vodovodne i kanalizacione mreže.


1. Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, kao i kišne kanalizacije;
2. Izdavanja uslova za projektovanje kroz objedinjenu procedure CEOP radi dobijanja građevinsko-urbanističkih akata;
3. Izdavanja uslova i izrade projekata i rešenja za priključenje na vodovod i fekalnu kanalizaciju, kao i u izuzetnim slučajevima i kišnu kanalizaciju (atmosferske vode);
4. Sanacija havarija, unapređenje i redovno održavanje vodovodne mreže;
5. Sanacija havarija, unapređenje i redovno održavanje kanalizacione mreže, kao i crpnih (potisnih) postrojenja. Crpnih postojenja ima ukupno 5 za reone gde nije moguće gravitaciono odvođene do prečistača otpadnih voda;
6. Pruža pomoć pri obavljanju građevinskih i sličnih poslova drugim sektorima (održavanje puteva i ulica…)

 


 

ODELJENJE IM


1. Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, kao i kišne kanalizacije;
2. Izdavanja uslova za projektovanje kroz objedinjenu procedure CEOP radi dobijanja građevinsko-urbanističkih akata;
3. Izdavanja uslova i izrade projekata i rešenja za priključenje na vodovod i fekalnu kanalizaciju, kao i u izuzetnim slučajevima i kišnu kanalizaciju (atmosferske vode);
4. Sanacija havarija, unapređenje i redovno održavanje vodovodne mreže;
5. Sanacija havarija, unapređenje i redovno održavanje kanalizacione mreže, kao i crpnih (potisnih) postrojenja. Crpnih postojenja ima ukupno 5 za reone gde nije moguće gravitaciono odvođene do prečistača otpadnih voda;
6. Pruža pomoć pri obavljanju građevinskih i sličnih poslova drugim sektorima (održavanje puteva i ulica…)
7. obavlja poslove prevoza, angažovanja radnih i građevinskih mašina, kao i održavanje mehanizacije.
Kamion kiper IVECO TRAKKER 25t
Kamion kiper FAP3035 19t
Kamion putarac Gazella
Kombinovana mašina (skip) JCB
Kombinovana mašina (skip) Caterpillar
Traktor IMT577 sa prikolicom 5t
Kamion FAP cisterna za vodu 7,5t
Terensko vozilo LADA NIVA 2x
Teretno vozilo FIAT PANDA
Autočistilica DULEVO 3m3
Kamion smećar MERCEDES Axor
Smećar marke DAF LF 210 FA nosivosti 12t sa nadogradnjom Atrik MS2 (R2PL) 8m³