nadzorni odbor

Nadzorni odbor JKSP "Topola" je formiran u mesecu oktobru 2017. godine, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Odlukom o organizovanju JKSP "Topola" i Statutom preduzeća.

Nadzorni odrbor čine:

  1. Dragana Radivojević, predsednik, imenovan od strane osnivača - (preuzmite biografiju)
  2. Verko Kačarević, član komisije, imenovan od strane osnivača -
  3. Marko Dragićević, predstavnik zaposlenih preduzeća - (preuzmite biografiju)

Struktura, način izbora i nadležnost Nadzornog odbora određena je pomenutim aktima.

Najvažnije za korisnike komunalnih usluga i druge građane je nadležnost za odlučivanje o podnescima za otpis dugovanja, odlučivanje o reklamacijama u drugom stepenu i podnescima za materijalnu pomoć.

Svi članovi Nadzornog odbora su visoko obrazovani i potpuno kompetentni za svoj rad.