Novi tarifni sistem, kao prvi korak ka odgovornom ponašanju prema vodi

2017-08-22 09:06:35

Nadzorni odbor JKSP "Topola" doneo je novi Cenovnik opštih komunalnih usluga dana 21.08.2017. godine.

Jedina izmena u odnosu na prethodni cenovnik je uvođenje zavisnosti potrošnje i cene.

Cenovnik sadrži detaljno obrazloženje i predstavlja samo prvi korak ka uskladjivanju sa načelima Zakona o komunalnim delatnostima, a koji su zasnovani na praksi većine zemalja sveta, već više od 30 godina.

Primenom principa "potroša plaća" očekuje se ravnomernije snabdevanje građana vodom, jer će veći potrošači plaćati 2-5 puta skuplje vodu.

Cenovnik će stupiti na snagu nakon dobijanja saglanosti od strane Skupštine opštine Topola. Očekuje da primena cenovnika započne 01. Septembra 2017.

 

Nova tarifa i razlozi:

Cenovnik opštih komunalnih usluga 21.08.2017