Akcident nafta na PPOV Kamenica

2021-04-19 13:10:00

Glavni cilj Direktive za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (UWWTD, 91/271/EEC) i odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva je da zaštiti površinske vode od negativnog uticaja ispuštanja otpadnih voda u akvatičke sisteme. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda "Kamenica" u Topoli vrednim i odgovornim radom radnika JKSP Topola postiže 89-96% prečišćenosti efluenta i tako prečišćenu vodu ispušta u recipijent, reku Kamenicu.

U petak, 16. aprila od 18h primećen je dotok otpadne vode koja na osnovu uvida ne pripada kategoriji komunalnih otpadnih voda, već spada u kategoriju OPASNIH otpadnih voda, koje zakonski ne smeju biti otpuštane u komunalne fekalne i kišne kanalizacione šahte.

Nečijim nesavesnim delanjem, ispuštena je emulzija sa primesama nafte, čije višečasovno doticanje ugrožava rad postrojenja do katastrofalnih razmera. Sistem tehnološkog procesa je ugrožen, ogromne količine električne energije se troše radi održavanja aeracije potrebne za opstanak mikroorganizama koji prečišćavaju vodu, a radi manuelnog čišćenja pumpi, difizora i cevovoda od naftnih masnoća, osnovne radnje na Prečistaču su zaustavljene da bi se održao normalan rad Postrojenja u ovoj akcidentnoj situaciji.

Zbog nečijeg potpuno nesavesnog delanja, ne samo da je u narednim mesecima ugrožen rad Postrojenja, već će ovo prosipanje naftne emulzije imati dalekosežne posledice po našu reku, biljni i životinjski svet i celokupnu životnu sredinu.

JKSP Topola je preduzelo odgovarajuće pravne korake kako bi odgovorna lica bila najstrože kažnjena i kako se ovakvo nesavesno delanje nikako ne ponavlja.