РЕЗУЛТАТИ РАДА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА „ КАМЕНИЦА“ ТОПОЛА

Технолошки процес прераде отпадне воде специфичан је по много чему. Фактори који утичу на сам ток пречишћавања су веома промењиви и често померају границе стечених знања и вештина у управљању процесом. Редовним мониторингом основних параметара квалитеата ефлуента, континуирани напори да се рад постројења оптимализује и прилагоди промењивим факторима дали су за резултат да је постројење за прераду отпадних вода „Каменица“ из Тополе убрајано међу првих девет од укупнo 26 колико их постоји у Републици Србији (Пројекат мониторинга и стандардизације секторских ЈН у водопривреди и формирање критеријума и успостављање базе података позитивних и негативних референци, Интер- институционална професионална мрежа у сектору вода Србије 2013.год. - Сумаирани табеларни приказ – Табела бр.1)


Табела бр.1
Опис рада постројења Општине у Републици србији Укупан број постројења
Генерално задовољавајући рад, релативно добро ради Параћин, Јагодина, Горњи Милановац, Ваљево Топола, Медвеђа, Димитровград, Велика Плана, Бечеј 9
Ново изграђена постројења или у процесу реконструкције Сурдулица, Суботица, Бела Паланка 3
Незадовољавајући рад, рад са ограниченим ефектима, нередовна одржавања Хоргош, Стара Моравица, Собор, Свилајнац, Сокобања, Кањижа, Кикинда, Кладово, Крагујевац, Деспотовац, Власотинце , Вршац, Аранђеловац, Бач. 14

Табела бр. 1- сумирани табеларни приказ рада постројења у Републици Србији на основу пројектованих капацитета и оставрених ефеката пречишћавања. Праћењем и упоређивањем резултата Института за јавно здраље из Крагујевца може се уочити да је степен пречишћености годинама све бољи и да се у последње две године повећао за преко 23%, а да је у прва два квартала 2015.год. износи 89,25%. Један од основних показатеља степена пречишћености ефлуента је изражен преко петодневне биохемијске потрошње кисеоника (БПК5).- Табела бр.2


Табела бр.2
2012. год. 2013. год. 2014.год. прва два квартала 2015.год.
Степен пречишћености 66,03% 74,24% 80,13% 89,25%

Табела бр.2 – приказ степена пречишћености ефлуента на основу кварталних извештаја Института за јавно здравље из Крагујевца. Редовно праћење процеса прераде отпадне воде кроз свакодневне лабораторијске анализе тежи се побољшању и унапређењу рада постројења. Анализама се испитује температура, боја, мутноћа, pH вредност, електропроводљивост, количина растворенг кисеоника, пермаганантни број, суви остатак, суспендоване материује, биохемијска потрошња кисеоника, хемијска потрошња кисеоника, индекс муљева, однос биомасе и супстрата , седиментне материје. Контрола самог процеса прераде ефлуента у биоаерационим ракторима од средине 2015.год. прати се микроскопским прегледом узорака који дају јаснију слику рада постројења и указује на промене које се дешавају у току дана. Микроорганизми који су карактеристични за ниско оптерећене системе приказени су на фотографијама које су снимљене на постројењу.Нова сазнања - посете колегама на другим постројењима, колегама из других лабораторија, едукација из области прераде отпадне воде, сарадња са асистентима и професорима Технолошког факултета из Београда и Новог Сада помогли су да сада већ застарелу опрему што боље искористимо и да бројне пројектно-техничке недостатке који угрожавају рад постројења за сада савладамо и одржимо проценат пречишћавања на што вишем нивоу.